Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Sari Saariaho-Uusimäki

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 1988. Valmistumiseni jälkeen työskentelin aluksi noin vuoden verran Päijät-Hämen keskussairaalassa ja sen jälkeen nelisen vuotta HUSin Lastenlinnan sairaalassa. Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut ammatinharjoittajana.

Olen kehittänyt erityisosaamistani lähinnä neuropsykiatristen valmiuksien tukemiseen ja kuntouttamiseen kuten tunnesäätelytaitojen vahvistamisen kognitiivisten menetelmien avulla, toiminnan ohjailun, tarkkaavuuden, sensomotoriikan ja aistisäätely pulmien sekä kuntoutujan ja omaisten aktiivisen toimijuuden vahvistamiseen. 

Pidempiä lisäkoulutuksiani ovat kognitiivisen lyhytterapeutin ja mindfulness-ohjaaja pätevyys sekä psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa.  Muita tärkeitä lyhyempiä koulutuksia ovat tunnesäätely taitoihin käytetty Zones of regulation- menetelmäkoulutus sekä  KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa (kognitiivinen käyttäytymisterapia). NMi:n koulutuksia ovat toiminnanohjailun ja itsesäätely vaikeuksien tukeminen, tunteiden- ja toiminnan säätely-, muisti-, hahmotus- ja maltti-ryhmäkuntoutus koulutukset. Sensorisen Intergraation terapian yhdistyksen koulutuksiani ovat sensory profile, kliininen havainnointi ja M-Fun testikoulutus. Muita koulutuksiani ovat ryhmä theraplay A-osa, luovuusmatka taideterapeuttisiin menetelmiin sekä ipad ja kinesioteippaus koulutukset.  Olen myös suorittanut Gas-koulutuksen, jonka avulla teemme yhdessä toimintaterapian konkreettiset tavoitteet.

Minulla on sopimus Hus:n ja Kelan (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) kanssa, joista asiakkaani pääasiassa saavat lähetteen ja maksusitoumuksen.  Muita yhteistyökumppaneitani ovat muun muassa Porvoon ja Loviisan terveyskeskus sekä vakuutusyhtiöt.

Asiakaani ovat lähinnä lapsia ja nuoria, joilla on usein erinäisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia kuten ADHD ja autisminkirjon piirteitä sekä näihin liittyviä tai erillisiä erityisvaikeuksia kuten tunteiden säätelyn -, tarkkaavuuden-,  toiminnan ohjailun- tai sensomotoriikan- ja sosiaalisten taitojen hankaluutta tai ahdistuneisuutta. Asiakkainani on myös aikuisia, joilla on pääasiassa aivoverenkiertohäiröiden tai - vamman aiheuttamia jälkitiloja sekä mahdollisia kognitiivisia vaikeuksia.

Terapian tavoitteet ja toteutus mahdollistuu hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja perheen kanssa, jonka pohjalla on ehdoton hyväksyntä, empaattisuus ja leikillisyys.